LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma KOMES Ochrona, operator strony www.komesochrona.com.pl w związku z rozpoczęciem stosowania
od dnia 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuje na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

KOMES Ochrona Sp. z o.o.
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 16 B
NIP: 5472232944

KRS: 0000989818

REGON: 522978931

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

ado(at)komesochrona.com.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem poczty
elektronicznej, kontaktu telefonicznego, przekazania wizytówki lub poprzez naszą stronę
internetową/formularz kontaktowy jest ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie w celu
prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy lub współpracownicy Spółki, podmioty
udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
będące zaangażowane w kontakt.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów przetwarzania, do
upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania zgody.

6. Jakie ma Pani/Pan prawa?

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością nawiązania kontaktu.

7. Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia 2016/679:

prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych i przeniesienia danych

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (może to jednak skutkować niemożnością wykonania
umowy, lub ograniczeniem zakresu jej wykonania).